Maqola haqida ma`lumotlar
  • Ko'rilgan: 328 marta
  • Mualllif: Dildora
  • Kiritilgan vaqti: 9-12-2019, 10:51
9-12-2019, 10:51

Dars ishlanma Ahmedjonova Gulshoda

Kategoriya: O'quvchilar uchun

Mavzu:Estafetali quvnoq o‘yinlar
a) ta’limiy: estafetali quvnoq o‘yinlar haqida yangibilimberish;
b) tarbiyaviy: o‘quvchilarnijismonanbaquvvatvairodali, matonatlibo‘lishgao‘rgatish;
d) rivojlantiruvchi: o‘quvchilardaestafetali quvnoq o‘yinlarvaularnito‘g‘ribajaraolishmalakasinishakllantirish.
Darsturi: bilimlarnishakllantiruvchi; o‘quvchilarningbilim, ko‘nikmavamalakalarinirivojlantiruvchi;
Darsdafoydalaniladiganmetodlar:aralash.
Darsjihozlari:xushtak, bayroqcha, sekundomer, sport anjomlari.
Kompetensiya: jismoniy tarbiya faniga oid adabiyotlardan foydalana olish, ommaviy axborot vositalari hamda Internet-saytlardan jismoniy tarbiyaga oid bo‘lgan ma’lumotlarni topa olish va ulardan foydalana olish
№ Darsningborishi Vaqt Uslubiyko‘rsatma
Tashkiliyqism
1 Tayyorlovqismi. O‘quvchilarnisaflash, salomlashish, navbatchio‘quvchiaxborotinitinglash, davomatnianiqlash, darsdaqatnashaolmaydigan (kasal) o‘quvchilarnianiqlash. 5 daqiqa O‘quvchilarning sport kiyimigae’tiborberish
2 Safmashg‘ulotlari. Mashg‘ulotlarniturganjoydabajarish, joyidatomonlargaburilish, yurish. Gavdanitiktutishgae’tiborqaratish
3 Umumrivojlantiruvchimashqlarnibajarish. Mashqlarnito‘g‘rivamukam-mal bajarilishigaerishish
O‘tilganmavzunitakrorlash
1 O‘tgandarsdamuvozanatnisaqlashmashqlarihaqidaolingannazariybilimlarnimustahkamlovchisavol-javobo‘tkazish. 5 daqiqa Nazariybilimlarningto‘grianglashivamashq(lar)nito‘liqvato‘g‘ribajarishigae’tiborberish
2 O‘tgandarsdamuvozanatnisaqlashmashqlarihaqidaolinganamaliybilimlarnimustahkamlovchitopshiriqlarnibajartirish.
Asosiyqism
1 Yangimavzunitushuntish.O‘quvchilargayangiestafetali quvnoq o‘yinlarmavzusiyuzasidannazariyvaamaliybilimlarberish.
O‘qituvchiharbirdarsda bola organizmigahartomonlamata’siretib, turlimashqvaharakatlio‘yinlarnitanlashi, shuningdek, o‘yinlarnio‘tkazishmetodikasinio‘zgartiribturishizarur.
Darsda, shuningdekturlio‘yinlarnio‘tkazishjarayonidao‘rganiladiganmaterialningmetodikjihatdanizchilbo‘lishigae’tiborberilishilozim. Bu, birinchidan, darsningta’lim-tarbiyaviyvazifalarinito‘g‘rihalqilish, ikkinchidan, darsmateriallariningto‘lao‘tilishigaerishish, uchinchidan, butundarsdavomidaharbirmashqnimuayyanme’yordato‘griolib boorish imkoniniberadi.
Agar darsboshidayokio‘rtalaridazo‘re’tiborberishnivamoslashtirilganmurakkabharakatlarqilishnitalabetadigano‘yinvamashqlaro‘tkazilganbo‘lsa, darsoxiridao‘quvchilarningcharchaganorganizminibirmunchatinchholatgakeltirishgayordamberadigano‘yinvamashqlarnio‘tkazishkerak. Agar buvazifategishlimetodikko‘rsatmalargaamalqilibvaba’zibiro‘zgarishlarkiritibo‘tkaziladigano‘yin-estafetayordamidabajarilsa, maqsadgaerishishmumkin.
Harakatlio‘yinlar, estafetao‘yinlarimaktab sport seksiyasidayetakchio‘rinlardanbiriniegallaydi.
Harakatlio‘yinlarbasketbol, voleyvol, futbol, qo‘lto‘pivaboshqaseksiyalardako‘proqqo‘llaniladi. Shuningdek, gimnastika, yengilatletikavasuzishseksiyalarida ham harakatlio‘yinlardanfoydalaniladi. 20 daqiqa O‘z-o‘ziningxavfsizliginita’minlashqoidalarigarioyaetish. Bajarilishikerakbo‘lganshartlarniko‘rsatib, tushuntiribberish.
2 Yangimavzunimustahkamlash:
a) estafetali quvnoq o‘yinlarmavzusiyuzasidanolingannazariybilimlarnimustahkamlovchisavol-javobo‘tkazish;
b) estafetali quvnoq o‘yinlarmavzusiyuzasidanolinganamaliybilimlarnimustahkamlovchitopshiriqlarnibajartirish. 10 daqiqa Nazariybilimlarningto‘grianglashivamashq(lar)nito‘liqvato‘g‘ribajarishigae’tiborberish
Yakuniyqism
1 Yengilyugurishmashqlari, nafasnirostlash, qaytasaflanish. 5 daqiqa O‘quvchilarnidarsgakelganholatigaqaytarish
2 O‘quvchilarningdarsdagiishtiroki: nazariysavol-javoblarhamdaamaliymashg‘ulotlardaerishgannatijalariniinobatgaolib, ularnibaholash (rag‘batlantirish). (Baholarjurnalvakundalikdaftardaaksetadi). O‘quvchilarningnazariyvaamaliybilimlarniqaydarajadaegallaganligigae’tiborberish.
3 O‘quvchilargao‘tilgandarsyuzasidanuydabajarishuchuntopshiriqlarberiladi:
a) nazariytopshiriqlar: mavzugaoidadabiyotlar, qo‘shimchama’lumotlarbilantanishibchiqish.
b) amaliytopshiriqlar: darsdavomidao‘rganilganamaliybilimlarniuydamustaqilbajarish. O‘quvchilarnimustaqilizlanishgavabilimlarniamaliyotdaqo‘llayolishgayo‘naltirish.
Basketbolo’yinihaqida
O’yintexnikasibasketbolningrivojlanishjarayonidashakllangan.Musobaqaninganiqvazifalariengmuvaffaqiyatliochishgaqaratilganusullaryig’indisidir.
Basketbolo’yiniikkibo’limdantashkiltopganturlitexnikpriyomlaryordamidao’tkaziladi.
Bu hujumtexnikasivahimoyatexnikasi.
Harbirbo’limhujumvahimoyadaqo’llaniladigantexnikpriyomlarninggruppalaridantashkiltopadi. Usulgruppalariularningharxilyo’llarbilanbajarilishinio’zichigaoladi.
Oyoqlarnito’g’riishlatabilishvachalg’itishusullariikkalabo’limga ham qarashlidir. Usullarningayrimbajarilishyo’llario’znavbatidabajarilishxarakterigako’rabirbiridanfarqqiladi.Masalanusulnibirjoydaturibharakatdabo’lgandayokisakragandabajarishmumkin.
Hujumtexnikasi
Hujumdaqo’llaniladigantexnikpriyomlargato’pniilishvauzatish, uniyergauribilibolibyurish, savatgaotishlar, chalg’itishlarkiradi.
Ularmaydondaharakatqilish, to’xtashlarvaburilishlarkabiusullarbilanbirgalikdabajariladi. Hammausullarnibajarishengqulayvamustahkamdastlabkiholatturishholatidanboshlanadi.
Turishholatiniegallashuchunbasketbolchioyoqlariniyelkakengligidabir-biriga parallel qilib, birchiziqdayoki, biroyoqnioldingachiqarganholdayergaqo’yishilozim.Bundaoyoqlarbukilgan, gavdabirozoldingaegilgan, uningog’irligioyoqlargabaravartaqsimlangan, qo’llarto’pniilishvaushlabturishuchunqulayholdako’krakoldidabukilganbo’lishikerak.
To’pkengyoyilganbarmoqlarbilankaftlargato’liqtekkizilmaganholdatutibturiladi.
To’pbilanbajariladiganusullartexnikasi
To’pniilishbiryokiikkiqo’llabbajariladi. Bu harakatlarko’krakvayelkabalandligidayuqorilab(boshdanbaland) vapastlab(tizzadan past) hamdadumalabvamaydondansapchibkelayotganto’plarniilishgaajratiladi.
O’rtachabalandlikdakelayotganto’pniikkiqo’llabilishengasosiyusullardanbirihisoblanadi.Panjalaryarimoysimonochilgan, bosh barmoqlarbir-birlarigaqarabyo’naltiriladi, qolganlariesaoldinga, yuqorigaqarabkengyoyiladi.To’pbarmoqlaruchigategishibilanbasketbolchilarto’pnimahkamushlaboladilar.
Yuqorilabkelayotganto’pniilish
Yuqoriga-oldingayokiyuqorito’g’irlanganqo’llarnito’pniilganidanso’ngsekinastabukibbajariladi.Qo’llarningyo’nalishito’pninguchishbalandligivatrayektoriyasigabog’liq. Ilishdanavvalto’pningsapchishyo’nalishinianiqlash, so’ngraesayuguribkelishniyakunlashishdayokibirjoydaturganholdasakrashniboshlashkerak.dle
Marhamat ro'yxatdan o'ting yoki saytga kirishni bajaring.